页面

2019年6月26日星期三

荷兰社会党和工党要求为临时工派遣公司加上许可要求

Dutch:

"Voer vergunningplicht voor uitzenders in"


SP en PvdA willen de vergunningplicht 

voor uitzendbureaus

terug. Volgens de oppositiepartij

tijen loopt het aantal misstanden 

de spuigaten uit en moet de

overheid ingrijpen.


Laurens Kok

Den Haag


De vergunningplicht voor uitzendbureaus 

werd meer dan twintig jaar

geleden afgeschaft. Sindsdien is het

aantal bureaus in Nederland meer

dan verdrievoudigd tot 14.200. Er is

vooral een wildgroei ontstaan aan

bureautjes die laaggeschoold werkaanbieden 

in de tuinbouw en de

schoonmaakbranche, waarbij regelmatig 

misstanden aan het licht

komen. Zo zijn er

gevallen bekend

van onderbetaling of zelfs helemaal geen betaling bij een faillissement. Ook zijn er partijen die het

niet zo nauw nemen met de arbeidsomstandigheden of huisvesting van hun vaak uit het buitenland afkomstige werknemers.


Voor SP en PvdA is de maat vol.

Zij zeggen niet langer vertrouwen

te hebben in de zelfregulering van

de uitzendbranche. ,,Na ruim twintig jaar kunnen we rustig concluderen dat die mislukt is", concludeert

Bart van Kent (SP). ,,Cowboys zorgen voor oneerlijke concurrentie

voor uitzenders die zich wel netjes

aan de regels houden", meent Gijs

van Dijk. De Kamerleden wijzen

erop dat ook uitzendorganisaties

zelf vragen om strengere regels. Zo

pleitte OTTO Work Force, een van

de grootste spelers in de branche,

recentelijk ook al voor herinvoering

van de vergunningsplicht.

De Tweede Kamer debatteert

vandaag met minister van Sociale

Zaken Wouter Koolmees over de

arbeidsmarkt. SP en PvdA zullen

daarin gezamenlijk meerdere voor

stellen doen om misstanden tegen

te gaan. Naast een vergunningplicht zouden uitzendbureaus ook

verplicht moeten worden een de

posito van 100.000 euro te storten

op een geblokkeerde rekening. Als

een bureau geen salarissen uitkeert

of fraudeert, kunnen werknemers

of de overheid dat geld gebruiken

om achterstallig loon te betalen of

een belastingschuld te voldoen.

De twee linkse partijen verwacht

ten dat hiermee het verdienmodel

voor malafide uitzendbureaus on

eruit gehaald wordt en faillisse

mentsfraude wordt aangepakt.

Daarnaast bepleiten zij voor een

systeem waarin de boetes op over

treding hoger worden en waarbij

het als ultieme sanctie mogelijk

wordt om een vergunning in te

trekken.


Misstanden

Vooralsnog wil minister Koolmees

nog niets weten van herinvoering

van de vergunningplicht. Volgens

hem werd die in 1998 afgeschaft

omdat misstanden ook met een

vergunningensysteem niet kon

worden voorkomen. Tegelijkertijd

zorgt een vergunningplicht voor

een toename van administratieve

lasten voor bedrijven en de overheid.


Na Ruim twintig jaar kunnen we rustig

concluderen dat afschaffing mislukt is

- Bart van Kent, SP-Kamerlid


=============================

English:


"Enter permit requirement for broadcasters"


 SP and PvdA want the permit requirement

 for employment agencies

 back.  According to the opposition party

 the number of abuses is increasing

 the scuppers and the must

 government intervention.


 Laurens Kok

 the Hague


 The permit requirement for temporary employment agencies

 became more than twenty years old

 abolished ago.  Since then it is

 number of agencies in the Netherlands more

 then tripled to 14,200.  There is

 especially a proliferation

 desks that offer low-skilled work

 in horticulture and the

 cleaning industry, where regularly

 abuses to the light

 come.  For example, there are

 known

 of underpayment or even no payment in the event of bankruptcy.  There are also parties who do it

 not so closely with the working conditions or housing of their often foreign employees.


 The size is full for SP and PvdA.

 They no longer say trust

 to have in the self-regulation of

 the temporary employment sector.  "After more than twenty years we can safely conclude that it failed", concludes

 Bart van Kent (SP).  ,, Cowboys cause unfair competition

 for broadcasters who look neat

 abide by the rules, "says Gijs

 van Dijk.  The MPs are pointing

 also that temporary employment agencies

 ask for stricter rules yourself.  So

 pleaded OTTO Work Force, one of

 the biggest players in the industry,

 recently also for reintroduction

 of the permit requirement.

 The House of Representatives is debating

 today with Minister of Social

 Wouter Koolmees about the

 job market.  SP and PvdA will

 jointly several for it

 to do abuse

 to go.  In addition to a permit requirement, employment agencies would also

 must become a mandatory

 100,000 euros

 on a blocked account.  If

 an agency does not pay salaries

 or fraud, employees can

 whether the government uses that money

 to pay back wages or

 to pay a tax liability.

 The two left parties expected

 that this is the earnings model

 for rogue employment agencies on

 taken out and bankruptcy

 tackling fraud.

 In addition, they argue for a

 system in which the fines on over

 entry become higher and where

 it is possible as the ultimate sanction

 to enter a permit

 to pull.


 Abuses

 Minister Koolmees wants for the time being

 know nothing about reintroduction

 of the permit requirement.  According to

 it was abolished in 1998

 because abuses also with one

 permit system could not

 will be prevented.  At the same time

 provides a permit requirement

 an increase in administrative

 burdens for companies and the government.


 After more than twenty years we can take it easy

 conclude that abolition has failed

 - Bart van Kent, SP Member of Parliament


=============================

中文:


"为临时工派遣公司加上许可要求"


  SP和PvdA需要许可证要求

  为职业介绍所

  背部。 据反对党称

  滥用的数量正在增加

  排水孔和必须的

  政府干预。


  劳伦斯角

  海牙


  临时职业介绍所的许可证要求

  变得超过二十岁

  废除了。 从那时起它就是

  荷兰的代理商数量更多

  然后增加两倍至14,200。 有

  特别是扩散

  提供低技能工作的办公桌

  在园艺和

  清洁行业,定期

  滥用光明

  来。 例如,有

  已知

  如果破产,支付不足甚至不付款 也有政党人这样做

  与他们经常外国雇员的工作条件或住房不太相关。


  SP和PvdA的大小已满。

  他们不再说信任了

  有自我调节的

  临时就业部门。  "经过二十多年的努力,我们可以得出结论,它失败了",总结道

  Bart van Kent(SP)。  ,牛仔队造成不公平竞争

  适合看起来整洁的广播公司

  遵守规则,"Gijs说

  范迪克。 国会议员指出

  也是临时职业介绍所

  自己要求更严格的规则。 所以

  恳求OTTO工作队,其中一名

  业内最大的参与者,

  最近还重新引入

  许可证要求。

  众议院正在辩论

  今天与社会部长

  关于Wouter Koolmees

  人才市场。  SP和PvdA会

  联合几个人

  做虐待

  去。 除了许可证要求外,职业介绍所也会这样做

  必须成为强制性的

  100,000欧元

  在被阻止的帐户上。 如果

  一个机构不支付工资

  或欺诈,员工可以

  政府是否使用这笔钱

  偿还工资或

  缴纳税款。

  两个左翼党派都在期待

  这是盈利模式

  对于流氓职业介绍所

  拿出来破产

  处理欺诈。

  此外,他们争辩说

  系统中的罚款结束

  进入变得更高,在哪里

  它有可能作为终极制裁

  进入许可证

  拉。


  滥用

  库梅米斯部长暂时想要

  对重新引入一无所知

  许可证要求。 根据

  它在1998年被废除

  因为虐待也是一个

  许可证制度不能

  将被阻止。 同时

  提供许可要求

  增加行政管理

  公司和政府的负担。


  二十多年后,我们可以放轻松

  得出结论认为废除已经失败

   - 议员SP议员Bart van Kent


--
Sent from mobile phone. Sorry for possible typos and hasty style without deliberation because of limitations of device and time. 发自手机,因输入设备和时间所限,若有言辞差错欠妥之处敬请原宥。